Koje su funkcionalnosti Hal E-Bank B2B rešenja?

Reference num. 9036 Views: 279
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Automatsko osvežavanje podataka

Sve najnovije promene po svim računima su automatski preuzete (24/7) u Halcom-ovu aplikaciju, bez potrebe za ručnim osvežavanjem.

 

Automatski izvoz izvoda

Automatski eksport dinarskih i deviznih izvoda u elektronskom formatu u ERP sistem (SAP, NAV, knjigovodstveni program i sl.). Mogućnost različitih opcija domaćih i međunarodnih formata eksportovanih izvoda, za sve banke (SWIFT MT940., XML, TXT i sl.).

 

Automatski izvoz izvoda u PDF formatu

Aktivacijom ove opcije klijenti svakog jutra dobijaju sve izvode od svih banaka u PDF formatu preuzete lokalno na računaru korisnika ili mrežnoj lokaciji.

 

Automatski uvoz naloga

Automatski import fajlova sa nalozima iz ERP-a ili knjigovodstvenog sistema u Halcom-ovu e-bank aplikaciju. Aktivacijom ove opcije, nije potrebno ručno unošenje naloga za plaćanje, već se oni automatski kreiraju na osnovu podataka pripremljenih u vašem poslovnom sistemu.

 

Automatski izvoz dnevnih uplata

Sav promet po računima dobijate eksportovan u elektronskom obliku u realnom vremenu, samim tim i automatski evidentirate uplate kupaca samo nekoliko trenutaka od momenta uplate na račun. Ova opcija je naročito zanimljiva preduzećima kojima kupci avansno plaćaju robu i onima koji imaju potrebu da u realnom vremenu korisniku stave na raspolaganje uplaćena sredstva (sve pre-paid usluge i dopunjavanje virtualnih računa).

 

Zaključavanje naloga (aplikacija)

Omogućava zaključavanje cele forme naloga za plaćanje, unutar Halcom aplikacije, tako da podatke na nalogu nije moguće izmeniti. Ovim se dobija konzistentnost podataka, jer su svi podaci na nalozima za plaćanje identični onima u ERP sistemu preduzeća. Rizik od interne zloupotrebe je manji i ispunjava se sve češća zamerka revizora na bebednos operacija sa elektronskim platnim nalozima.

 

Zaključavanje određenih polja na nalogu

Omogućava zaključavanje samo polja iznosa i računa primaoca na obrascu naloga za prenos u dinarskom platnom prometu. Na dati način se postiže konzistentnost podataka s podacima o isplati plasiranim iz računovodstvenog programa, uz mogućnost izmene i korigovanja ostalih neosetljivih polja platnog naloga. Ovim se dobija konzistentnost podataka, jer su svi osetljivi podaci na nalozima za plaćanje identični onima u ERP sistemu preduzeća. Rizik os interne zloupotrebe je manji i ispunjava se sve češći zahtev revizora na bezbednost operacija sa elektronskim platnim nalozima.

 

E-mail notifikacije o prilivima

Mogućnost obaveštavanja klijenta o prometu (npr., evidencija priliva) putem imejla kumulativno ili nekumulativno na utvrđene intervale (na primer, na svakih pola sata radnim danima između 8 i 16 časova) ili na fiksne vremenske odrednice (na primer, svakog dana u 8, 12 i 16 časova).

 

E-mail notifikacije o izvodima i stanju po računima

Mogućnost dostave podataka o stanju ili dostave izvoda po bankovnim računima putem imejla. Podaci o stanju se mogu dostavljati na utvrđene intervale (na primer, na svakih pola sata radnim danima između 8 i 16 časova) ili na fiksne vremenske odrednice (na primer, svakog dana u 8, 12 i 16 časova).

 

Automatsko potpisivanje i slanje

Klijent potpuno automatizuje proces plaćanja. Nema ručne pripreme, potpisivanja niti slanja naloga u e-banking aplikaciji. Klijent plaća iz svog poslovnog (ERP) sistema. Kada klijent u ERP-u klikne na „plati“ ili slično, nalog se automatski importuje u Halcom, potpisuje i odlazi u banku bez potrebe da klijent ima bilo kakvu akciju u e-bankingu. Dodatno, moguće je po potrebi ustanoviti dnevni i/ili transakcijski limit za automatiku isplata (na primer, svaka isplata preko 50.000 dinara bi mogla da zahteva ručno odobrenje krajnjeg korisnika iz aplikacije).

 

Automatski izvoz stanja po računima

Omogućuje se automatski izvoz podataka o stanju po dinarskim i/ili deviznim računima u elektronskom obliku. U izveženom dokumentu se mogu sagledati i podaci o dnevnom/transakcijskom limitu, knjigovodstvenom, tekućem i raspoloživom stanju, kao i broju i zbirnom iznosu zaduženja/odobrenja na čekanju za današnji dan i datume valute u budućnosti. Da bi se svi navedeni podaci osim stanja videli, potrebno je da ih Banka šalje po računu.

 

Automatski izvoz kursnih lista

Omogućuje se automatski izvoz kursnih lista u elektronskom obliku na dnevnom nivou svih ili pojedinačnih banaka s kojima klijent posluje preko Halcom-ovog B2B rešenja.

 

Automatsko razvrstavanje izvoda

Omogućuje se automatsko sortiranje izvoda u podfoldere, na osnovu naziva preduzeća, banke, namene i/ili broja računa, valute računa, datuma izvoda (folderska hijerarhija po principu: godina – mesec – dan) i slično. Neki od pomenutih načina razvrstavanja se mogu kombinovati međusobno, radi detaljnijeg sortiranja.

 

Automatsko slanje potpisanih naloga

Mogućnost automatizacije slanja platnih naloga i ostalih vrsta datoteka ka bankama, nakon što ih krajnji korisnici potpišu i na dati način odobre za slanje. Korisnici nakon ručnog potpisivanja ne bi morali da prelaze u odeljak za Slanje i sa svakog računa ručno šalju, čekajući da se završi slanje i sinhronizacija, već bi se kroz do nekoliko minuta potpisane stavke poslale na obradu ka Banci automatski s računa na kom su pripremljeni.

 

Integracija sa Web Service-om/API-jem

Integracija sa Web Service-om je funkcionalnost koja Vam omogućava da na osnovu ,,poziva“ Web servisa iz Vašeg ERP rešenja dobijete informacije koje u datom trenutku tražite.